คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 494 หน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มาตรฐาน ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โครงการอาคารเช่าจังหวัดเชียงใหม่
(
หนองหอย) และโครงการอาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 – 2560  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.748 ล้านบาท ได้แก่

  1. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาล 3 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่จัดทำโครงการ 51.02 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น 4 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 196 หน่วย
  2. โครงการอาคารเช่าจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชียงใหม่ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จัดทำโครงการ 1.71 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น
    1 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร จำนวน 102 หน่วย
  3. โครงการอาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนผังเมืองสาย ก (ถนนกำนันแดง) ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่จัดทำโครงการ 4.08 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 4 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร จำนวน 196 หน่วย