ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2
  2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 และ 2
  3. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ)
  4. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)


ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (ทล.1001) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการจัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตร.ม. จำนวน 394 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว คาดว่าจะส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนตุลาคม 2560 

ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการจัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 49 ตร.ม. ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนมกราคม 2561