การเคหะฯ หรือ กคช. พร้อมจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าฯ (ประชานิเวศน์ 3) จำนวน 556 หน่วย วงเงินกว่า 400 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติ รวมทั้งเร่งศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนกับเอกชน 5 โครงการ พร้อมสนองตอบนโยบายบ้านประชารัฐของรัฐบาลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) จำนวน 556 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 464.402 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 413.817 ล้านบาทซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากสถานีสามัคคี รถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จัดสร้างในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ห้อง 25.5 – 30 ตารางเมตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงาน หรือต้องการสร้างครอบครัวใหม่ ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ และใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

Image 1/2

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้เร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 บนที่ดินการเคหะแห่งชาติ ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่
  3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเชิงพาณิชย์ ที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)
  4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่าง เนื้อที่ประมาณ 136 ไร่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  5. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่างเนื้อที่ประมาณ 118 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติพร้อมขานรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนชั้นกลางที่ต้องการสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ตามนโยบายบ้านประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล