จากการประชุม รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา หนึ่งในตัวชี้วัดคือ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยธนาคารโลกได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีขั้นตอนทำรายการทั้งหมด 17 ขั้นตอน ใช้เวลา 103 วัน ดังนั้นเพื่อให้เหมาะกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน กทม. ได้เสนอให้ ลดระยะเวลาการออกใบรับรองอาคารขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่ำ จากเดิม 30 วัน ลดเหลือ 15 วัน จะทำให้จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินงานจากเดิม 103 วัน เหลือ 84 วัน (ลดเวลาออกใบรับรอง และเวลาการตรวจสอบ) นอกจากนี้ยังเสนอแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2525 โดยให้ตรวจสอบการก่อสร้างเหลือ 3 ครั้ง จากเดิมตรวจทุก 15 วัน จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 ตรวจสอบเมื่ออาคารเริ่มทำการก่อสร้าง
  • ครั้งที่ 2 ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง
  • ครั้งที่ 3 ตรวจสอบเมื่ออาคารทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สำหรับการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะกำหนดให้อาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งกทม. หวังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ที่มาข่าว: ประชาชาติ, ไทยรัฐ