เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จับมือกระทรวงพาณิชย์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เร่งจัดตั้งโครงการตลาดเคหะประชารัฐ ประเดิมนำร่องที่ตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น โดย นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น ส่งเสริมเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแหล่งรวมอาหารภาคใต้ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น ถนนเสรีไทย ซอย 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ตลาดเคหะชุมชนคลองจั่นว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของตลาดภายในชุมชนการเคหะแห่งชาติให้เป็นตลาดเคหะประชารัฐเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน นอกจากนี้ จะนำสินค้าจากผู้ผลิตในโครงการธงฟ้าประชารัฐของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 18 สินค้า 48 รายการ ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด 15 – 20 % มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสินค้าเกษตร สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าอินทรีย์ พัฒนาให้เกิดตลาดสดต้นแบบคู่ขนานกันไป ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตลาด เพื่อให้ประชาชนได้จดจำและมาเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน ทั้งนี้ มีเป้าหมายจะดำเนินการโครงการนำร่องใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐคลองจั่น ตลาดเคหะประชารัฐห้วยขวาง ตลาดเคหะประชารัฐบ่อนไก่ และตลาดเคหะประชารัฐ     ดินแดง 2

สำหรับปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบของตลาดมี 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีรองรับอยู่แล้ว ส่วนด้านสินค้าและการบริหารจัดการต้องหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดทั่วไปและให้เกิดความยั่งยืน โดยแบ่งแยกโซนสินค้าให้ชัดเจน อย่างเช่น โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น บริเวณถนนเสรีไทย บริเวณซอย 7 เป็นแหล่งขึ้นชื่ออาหารภาคใต้ ซึ่งการเคหะแห่งชาติต้องการผลักดันให้เกิดถนนคนเดินอาหารใต้ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มาจับจ่ายซื้ออาหารภาคใต้ที่มีให้เลือกหลากหลาย ประกอบกับบริเวณซอย 5 มีการจัดตลาดนัดชุมชนทุกวันพฤหัสบดี กระทรวงพาณิชย์สามารถนำสินค้าธงฟ้าประชารัฐมาจัดจำหน่ายเพิ่มเติมในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดทำโครงการตลาดเคหะประชารัฐคลองจั่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป