ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับมอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐจาก นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงอาหารเลื่องชื่อของดี 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดเยสบางพลี ตลาดบวรร่มเกล้า ตลาดนนทบุรี (วัดกู้ 2) และตลาดพหลโยธิน 44  ห้องวทัญญู ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง และต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเคหะแห่งชาติจึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยประสานกับภาคีเครือข่ายภายในชุมชนที่อยู่ในความดูแลให้ร่วมกันพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐขึ้น ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 90 ตลาด กว่า 7,200 แผง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาให้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของชุมชน สร้างโอกาสให้ชาวชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้นต่อยอดในพื้นที่ตลาดเดิมและขยายผลในตลาดใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้าในชีวิตประจำวันคุณภาพดีและราคาย่อมเยา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 การเคหะแห่งชาติได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจาก 13 ชุมชนทั่วประเทศ เข้าร่วมจำหน่ายในกิจกรรมตลาดเคหะประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน และยอดจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 106,860.- บาท จึงทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการตลาดประชารัฐระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2560 รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ร่วมดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ เป็นตลาดประเภทที่ 10 ภายใต้ชื่อ โครงการตลาดเคหะประชารัฐซึ่งแบ่งประเภทของตลาดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า (Community Mall) เช่น ตลาดเยสบางพลี ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ เป็นตลาดนัดชุมชนที่พัฒนาตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น ตลาดบวรร่มเกล้า และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ เป็นตลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เช่น ตลาดนนทบุรี (วัดกู้ 2) และตลาดพหลโยธิน 44 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย