การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยปานกลางโดยใช้โปรแกรม SketchUp และ QuickPrecast มาออกแบบก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิดที่จะศึกษาระบบชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป (Prefabricated Construction  System) ที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลหลักคือ ต้องการลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างได้ดีกว่าระบบการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่เป็นโครงสร้างระบบเสาคานแบบหล่อในพื้นที่จัดทำโครงการ (Conventional Construction System) โดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้เองภายในโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบการผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีขั้นสูง และได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบในการทำงาน เช่น แบบขยายแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนสำเร็จรูป แบบขยายรายละเอียดรอยต่อ แบบขยายแสดงวัสดุประสานรอยต่อ แบบขยายรายละเอียดวัสดุป้องกันการรั่วซึม พร้อมทั้งเสนอขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในระบบประสานพิกัด โดยการใช้โปรแกรม SketchUp และโปรแกรม QuickPrecast ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การออกแบบโครงสร้างและการออกแบบจุดต่อระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถนำแบบก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางต่อไป