72-%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%8a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9a-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แปลง G) โดยมี นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามฯ ระหว่าง นายสุภัคร  ลดาวัลย์ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายธีรพล  สันติโรจน์ประไพ รองประธานบริหาร สายงานธุรกิจก่อสร้างอาคารกลุ่มที่ 4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (..2559 – 2567) รวมทั้งหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทดังกล่าว และอนุมัติดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติจึงได้ดำเนินการเปิดประกวดราคา e – Auction เพื่อก่อสร้างอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และตกลงรับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 334 หน่วย พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค จัดหา พร้อมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์ และอื่นๆ ตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แปลง G) วงเงิน 324,100,000.- บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ติดกับถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 540 วัน นับถัดจากวันที่การเคหะแห่งชาติส่งมอบสถานที่ให้กับทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งมอบสถานที่เพื่อเริ่มงานก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม 2559

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 โดย พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธีบูชาฤกษ์ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการ