IMG_4258

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดกิจกรรม “สามัคคี สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาวดินแดง” โดยมี นํายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน นํางสําวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชาวชุมชนดินแดงให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ลานกีฬาแฟลต 51 – 53 เคหะชุมชน ดินแดง 2

IMG_4211

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นาเสนอแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) และขออนุมัติดาเนินการโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง ชุมชนดินแดง รวมทั้งหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทดังกล่าว และอนุมัติการดาเนิน โครงการอาคารพักอาศัยแปลง G วงเงินประมาณ 460 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e – Auction ซึ่ง พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติ “ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้” โดยวันที่ 21 ตุลาคมนี้จะทราบผลว่าผู้ประกอบการ รายใดเป็นผู้ประมูลงานก่อสร้างอาคารแปลง G และคาดว่าจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2559

IMG_4111 IMG_4116

สาหรับการจัดกิจกรรม “สามัคคี สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาวดินแดง” ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของการเคหะแห่งชาติ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 1 และ 2 รวมทั้งคณะกรรมการชุมชนและแกนนา ชุมชนที่ต้องการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของชาวชุมชนดินแดงให้เป็นน้าหนึ่งใจ เดียวกัน ซึ่งภายในงานจัดให้มีเวทีเสวนา “มองบ้านผ่านเมือง เรื่องของคนดินแดง ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย ได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนิน โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการชุมชนดินแดง 1 และ 2 ประธานแกนนาตามธรรมชาติ คณะกรรมการการมีส่วนร่วม การดาเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง และผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

IMG_4119 IMG_4266

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยเดิม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดงที่จะครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงรายละเอียดของการดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอันจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนใหม่ สังคมใหม่ ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากการจัดเวทีเสวนาแล้ว ยังมีการแสดงของเยาวชนในชุมชนดินแดงจากชมรมพลเมืองเด็กดีชุด “สยามใต้ร่มพระบารมีและไผ่รวมกอ” และการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุเคหะชุมชนดินแดง 1 ในชุด “ราไทเก๊ก”และ “เต้นประกอบเพลง” อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ พร้อมของรางวัลตามบูธต่างๆ อีกมากมาย

awards banner_Event banner