รวมข้อมูล 100000 บาทต่อตารางเมตร

100000 บาทต่อตารางเมตร