รวมข้อมูล ���������������������

���������������������