รวมข้อมูล ���������������������������������������

���������������������������������������