66-%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad

พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่าง 17 หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ โดยนางสาวอุบลวรรณ  สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้ครอบคลุม 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร            

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ คือ 

  1. มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ           
  2. มาตรการการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 
  3. มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 
  4. การออมภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้เกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม

โดยอาศัยกลไกระดับชาติ ระดับท้องถิ่น เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน เพื่อความเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ เป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัย และการปรับสภาพแวดล้อม    ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อผู้สูงอายุต่อไป