116-%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%8a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนดินแดง หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 1 โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระบวนการการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” รวมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 1 และ 2 ประมาณ 150 คน ซึ่งเข้าร่วมอบรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งสร้างชุมชน ที่เข้มแข็งโดยการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมทั้งเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยมีผู้นำชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงาน รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ชาวชุมชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนจึงได้จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนดินแดง หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้นำชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากชุมชนดินแดง 1 และ 2 พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ประมาณ 150 คน รวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอันดีจากดร.หรรษารมณ์ โกมุทผล และทีมงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตรการอบรม

“การบริหารชุมชนดินแดงในอนาคตจำเป็นต้องนำศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการบริหารโครงการในหลายด้าน อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต โดยยึดหลักทางสายกลาง เป็นการเพิ่มความสุขให้กับตนเองและสังคม พร้อมทั้งร่วมมือกันบริหารชุมชน โดยที่ทุกคนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ช่วยกันพัฒนาสังคมต่อยอดไปสู่ประเทศ นอกจากนี้จะนำนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 มาดำเนินการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้เป็นต้นแบบเมืองประชารัฐ Smart City ทั้งนี้ โมเดลของชุมชนดินแดงจะเป็นโมเดลต้นแบบซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” ดร.ธัชพลกล่าวทิ้งท้าย