กคช.นำแอพพลิเคชั่น “Home for All” วางแผนการตลาดแพคเกจ 1 ปี 2559

May 19, 2017 10:300 comments

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (..2559 – 2568) ซึ่งเป็นเจตจำนงของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6,129 หน่วย โดยเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะนำฐานข้อมูลผลสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้านหรือ “Home for All” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการตลาดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านทำเลที่ตั้งโครงการ ระดับราคา และสอดคล้องกับรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีบ้านอย่างถ้วนทั่วตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล

Share

Leave a Reply