กคช.จัดการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี

May 19, 2017 11:301 comment

การเคหะแห่งชาติจัดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (..2560 – 2579)  โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ และ ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมเสวนาหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (..2560 – 2579) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 20 ปี 

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (.. 2560 – 2579) ขึ้น โดยสานต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (.. 2559 – 2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 : SMART Housing” ซึ่งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นให้มีปริมาณที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (.. 2560 – 2579) ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายให้พัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประมาณ 2 ล้านหน่วย สำหรับภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องด้วยจำนวนหน่วยที่ต้องดำเนินการปริมาณที่ค่อนข้างมาก ภาครัฐจึงมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการด้านการเงิน ซึ่งควรจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการจัดหาที่อยู่อาศัย แต่ต้องมีการป้องกันความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ NPL มากขึ้น ส่วนมาตรการที่อยู่อาศัยในอนาคตจะมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในระยะอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นต้น และหน่วยงานภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และนายสุชินทร์  เอี่ยมอินทร์ (ลุงดำ) นายกสมาคมคนไร้บ้าน เป็นต้น

Share

1 Comment

  • น่าสนใจดีครับ แผนจะออกมาเมื่อไหร่หรอครับ
    ขอบคุณครับ

Leave a Reply