กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน”

May 17, 2017 08:300 comments

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (..2560-2579) โดยสานต่อตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (.. 2559-2568) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมในทุกมิติ โดยบูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 : Smart Housing” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เช่น การสำรวจ การลงทะเบียนผ่านทาง Application Website เป็นต้น

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการคลัง โดย ธอส. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำโครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้านหรือ “Home for All” ขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการต้องการมีบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone หรือ Tablet ในระบบ Android และ iOS พร้อมทั้งสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจในครั้งนี้ ไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดหาอุปทานที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต และธนาคารยังจะสามารถวางแผนการจัดหารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ไปใช้สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบสำรวจในแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All” รวมถึงที่เว็บไซต์  www.ghbank.co.th และ www.reic.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

อย่างไรก็ตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการร่วมกันพัฒนางานด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมอย่างยั่งยืนพลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

Share

Leave a Reply