กคช.จัดประชุมกรรมการการมีส่วนร่วมฯ เพื่อให้สิทธิห้องเช่าและแผงร้านค้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

March 17, 2017 13:300 comments

คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงพิจารณาให้สิทธิเช่าห้องพักอาศัยแก่ครอบครัวขยายของผู้เช่าเดิมจำนวน 1 หน่วย และให้สิทธิแผงร้านค้าแก่ผู้ค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งต้องค้าขายจริงไม่น้อยกว่า 5 ปี ป้องกันการสวมสิทธิเช่าช่วงต่อ

พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 3/2560 ว่า ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) กฎระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยการเคหะแห่งชาติได้นำกฎ ระเบียบอาคารเช่าที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับอาคารสูง อีกทั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ และผู้อยู่อาศัยได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารสูงของโครงการคลองจั่นเพลส และโครงการลุมพินีมาพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นจะนำร่างดังกล่าวไปหารือกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกครั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิแก่ครอบครัวขยายที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันมากกว่า 1 ครอบครัว โดยให้สิทธิไม่เกิน 1 ห้อง พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้สิทธิครอบครัวขยายไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ ซึ่งทั้งคู่สัญญาเช่ากับผู้ขอรับสิทธิครอบครัวขยายต้องอาศัยอยู่จริงในห้องเช่าของการเคหะแห่งชาติ และสามารถรับภาระอัตราค่าเช่าใหม่ได้ สำหรับการพิจารณาสิทธิแผงร้านค้านั้น การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ผู้ค้าเดิมที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น และต้องประกอบการค้าจริงไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อป้องกันการนำสิทธิไปเช่าช่วงต่อ การประชุมได้กำหนดกรอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสโดยให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมทุกท่านได้หาข้อเท็จจริงตามสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วนำมาพิจารณาในการประชุมอีกครั้ง

ดร.ธัชพล กาญจนกูล เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพักอาศัยแปลง G ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 7.25 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2560 แผนกำหนดไว้ร้อยละ 4.60 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.65) และการติดตั้งผนังกันเสียงด้านที่ติดกับชุมชนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องวัดเสียงและตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ (ตามมาตรการ EIA) เพื่อไม่ให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาให้กับผู้นำชุมชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนและผู้อยู่อาศัยสามารถบริหารชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมเมษายน 2560 เช่น การอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เป็นต้น

Share

Leave a Reply