“บ้านหลังแรก” เงื่อนไขและรายละเอียด จากกรมสรรพากรและธนาคารอาคารสงเคราะห์

March 15, 2012 13:0024 comments

งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 26 ที่มี Theme งานใหญ่เป็น “บ้านหลังแรก” ที่ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ส่งเสริม โดยกรมสรรพากรตั้งบูธใหญ่อยู่ตรงกลาง Hall ของศูนย์ประชุมแห่งชาติ คู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่นำสินเชื่อบ้านหลังแรกมาให้กันด้วย

รู้ไว้ ก่อนจะเป็นเจ้าของ “บ้านหลังแรก”

“ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด (หลังแรก) ราคาไม่เกิน 5 ล้าน ไว้อยู่อาศัย รับสิทธิยกเว้นภาษีได้ 10% นาน 5 ปี”

 • ต้องชำระเงินและ จดทะเบียนโอนฯ ระหว่าง 21 ก.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55
 • ใช้สิทธิยกเว้นภาษีครั้งแรกภายใน 5 ปี นับจากภาษีที่โอนฯ และต่อเนื่องนาน 5 ปี เท่าๆกัน
 • ซื้อแล้วห้ามขาย ต้องเป็นเจ้าของติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่โอนฯ
 • บ้านหรือคอนโดที่ซื้อต้องเป็น “ของใหม่แกะกล่องเท่านั้น” มือ 2 หมดสิทธิ์ (ซื้อดาวน์ได้นะครับ เพราะยังไม่นับเป็นมือ 2)
 • ไม่เคย เป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดมาก่อนเลย (แม่ยกให้อด)
 • ไม่เคย ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้จากการขายบ้านขายคอนโดหลังเก่าเพื่อซื้อหลังใหม่
 • ไม่เคย ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ หรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย
 • ไม่เคย ใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร

ธอส. ก็ตั้งอยู่ติดๆกันเลย มาจากสังกัดกระทรวงการคลัง ที่เดียวกันกับกรมสรรพากร

กู้ไม่เกิน 30 ปี (อายุไม่เกิน 65 ปี) ปีที่ 1 – 3 ได้ดอกเบี้ย 0% ปีที่ 4 – 7 ได้ดอกเบี้ย MRR – 0.5 หรือ MRR และ ปีที่ 8 เป็นต้นไปได้ดอกเบี้ย MRR – 1 หรือ MRR – 0.5%

ป้ายนี้อ่านให้ละเอียดนะครับ!

เวทีกำลังจะเปิดงาน

ลูกค้าบ้านหลังแรกนั่งคุยกับกรมสรรพากรได้เลย มีสถานที่รองรับพร้อม!

ใครยังสงสัย ไม่ชัดเจนให้อ่านต่อไป ซึ่งเนื้อหาด้านล่างคัดลอกมาจาก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 213 จากกรมสรรพากร ครับ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๓)
เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสอง ของมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามวิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด มูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและทำสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน
อสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(๒) การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด

(๓) ต้องเป็นการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ที่จ่ายไปในระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว

(๔) ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกภายในห้าปีภาษี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และต้องใช้สิทธิเป็นเวลาห้าปีภาษีต่อเนื่องกัน โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปี

(๕) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ให้ได้รับยกเว้นภาษีทุกคนโดยเฉลี่ยการได้รับยกเว้นภาษีตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน แต่รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง และไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด

(๖) กรณีผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยา ให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้เพียงแห่งเดียว

(๗) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนี้

(ก) กรณีภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้รวมกันเท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด

(ข) กรณีภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกของสามีและภริยา จะต้องกระทำในปีภาษีเดียวกัน

(ค) กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้วให้สามีและภริยาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้รวมกันไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพียงแห่งเดียว

(๘) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งต้องยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดังนี้

(ก) กรณีผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้ว ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด

(ข) กรณีผู้มีเงินได้สมรสกัน ต่อมามีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด

(๙) ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน หรือไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักฐาน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองหรือคู่สมรสตามทะเบียนบ้าน

(๑๐) กรณีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน โดยผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม

ข้อ ๒ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
(๒) หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก โดยต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
(๓) สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(๔) สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน)

ข้อ ๓ ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีชื่อเป็นคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ให้กู้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตาย หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

ข้อ ๔ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปหักจากภาษีที่ต้องชำระจากการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนการคำนวณเครดิตภาษี
กรณีผู้มีเงินได้มีภาษีที่ต้องชำระน้อยกว่าจำนวนค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในแต่ละปีภาษี ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีจากส่วนต่างดังกล่าว

ข้อ ๕ กรณีผู้มีเงินได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด และได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาปฏิบัติไม่เป็นไปตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่นำเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

Share

24 Comments

 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกหาได้ที่ไหน

 • อะไรกับสรรพกรทะนาคาร(ธนาคาร)

 • ทำไมไม่เสียดอกเบี้ยให้ทะนาคาร แล้วคำนวนภาษีโครงการบ้านหลังแรกไม่ได้

 • อยากทราบว่าผมซื้อบ้านโดยกู้เงินธนาคารซื้อโดยไม่เสียดอกเบี้ย ปีแรก พอไปยื่นภาษีเงินได้กรณีบ้านหลังแรกเพื่อลดหย่อนคำนวนภาษี สรรพกรกลับบอกว่าคำนวนไม่ได้(คือขอคืนเงินภาษีและลดหย่อน โครงการบ้านหลังแรก)เพราะไม่มีดอกเบี้ยเสียให้กับธนาคาร งง งง งง ครับ งง ใครช่วยตอบผมหน่อย

 • คุณพ่อโอนบ้านที่ต่างจังหวัดให้ แต่ซื้อคอนโดเอง สามารถใช้สิทธิบ้านหลังแรกได้ไหม

 • ผ่านมา

  กรมสรรพากรได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน

  http://www.rd.go.th/publish/45799.0.html

 • อย่่าเยอะ

  บ่นอะไรกันครับ
  เค้าบอกไม่เกิน 5 ล้าน เอา 1 ล้านมาจากไหนกันน่ะ

 • คนอยากมีบ้าน

  นี้แหละ นโยบาย ห่วยแตก ออกนโยบายมาไม่ได้ให้ คนมีรายได้น้อยเลย ออกมาหลอกคน
  – บ้านมือหนึ่งไม่เกิน ล้าน มีไหมครับ
  – ลดหย่อนภาษี คนมีรายได้น้อย จะเอารายได้ไหนไปลดหย่อน
  บ้าไปแล้ว

 • สุทธิรักษ์

  บ้าน/คอนโด มือ 2 ใช้สิทธิบ้านหลังแรกไม่ได้เงินคืน..?..แล้วนำไปลดหย่อนภาบุคคลรายปีได้เปล่า?..คนเงินเดือนน้อยก็ลำบากแย่เนอะ..

 • สุทธิรักษ์

  บ้าน/คอนโดมือ 2 ไม่ได้ลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก ?….ไม่เข้าใจ..คนเงินน้อยก็โชคดีน้อยเนอะ…แล้วนำไปลดหย่อนภาษีปกติใช่หรือไม่?

 • คนเงินเดือนน้อย

  คนรายได้น้อยคงไม่มีโอกาสได้โครงการนี้ เพราะว่าคงไม่มีเงินซื้อบ้านหรือคอนโดที่เป็นมือหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันราคาสูงลิป คงต้องทำใจ

 • ชื่อเป็นเจ้าบ้านเพราะพ่อย้ายกลับต่างจังหวัดจะพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์

 • montha yuyuen

  ยืนกู้กับธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธอส ได้มั้ย และ ใช้ร่วมกับโครงการของกบข.ได้มั้ยค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย

 • ฉัันมีรายได้ต่อเดือนประมาณ25000-35000ต่อเดือน ซึ่งทำอาชีพ caddy จะกู้ผ่านหรือไม่

 • มนัสชนก

  เมื่อ 6 ปีก่องเคยประสบปัญหาเรื่องการผ่อนรถปล่อยยึด อยากทราบว่าจะทำเรื่องขอกู้ปลูกบ้านจะได้ไหมคะ

  • Rivermaniac

   แล้วแต่ Bank ครับ ถ้าเข้ากรมบังคับคดีแล้วยากหน่อยเพราะติด Blacklist
   นอกจากนี้ยังมีประวัติในเครดิตบูโรอีก แม้ว่าจำนวนเงินที่ติด bank ไม่มาก แต่ความรุนแรงอยู่ที่คุณไม่จ่ายเงินเขาครับ ให้ลองสมัครหลายๆ แบงค์ เพราะแต่ละแบงค์จะมีการผ่อนปรนที่แตกต่างกันครับ

 • มนัสชนก

  อยากมีบ้านอยู่อาศัย แต่เงินเดือนน้อย จะกู้ได้ไหมค้ะ

 • วิชุดา ชาญประเสริฐ

  สนใจมากและก็ด่วนค่ะแต่ไม่รู้เริ่มยังไง

 • Champ Ramazzini

  หาคำตอบมาตั้งนาน มาเจอที่ประกาศฯ 213 จากอธิบดีกรมสรรพากร ของ TOL นี่เอง ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ ^^

 • ดิฉันอยากซื้อคอนโดสักหลังไว้เป็นของตัวเองด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดิฉันค่าช่องเช่าเดือนละเป็นหมื่นไม่ร่วมรายการอื่นแต่ดิฉันไม่มีเงินพอได้แค่ฝันเพราะเป็นทางเดียวที่ถึงแมัอนาคตดิฉันคิดว่าหากได้รับการอนุมัติก็ไม่ต้องวิตกเรื่องที่หลับนอนและไม่เร่ร่อนดิฉันมีหนี้ต้องชำระมากมายแต่สิ่งที่หนักคือค่าห้องเมื่อวันหนึ่งแม้อสินทรัพย์ออกภายไม่มีแต่ดิฉันคิดว่ายังมีบ้านให้กลับไปนอนพักครอบครัวดิฉันยากจนจึงไม่เป็นเรื่องแปลกถ้าดิฉันไม่ทำงานเลี้ยงท่านครอบครัวไม่แน่ว่าครอบครัวจะอยู่อย่างไนดิฉันเปิดอกพูดในฐานะสตรีคนหนึ่งเพราะบางทีดิฉันไม่มีแม้เงินจ่ายค่าห้องเพราะไม่มีเงินเช่าห้องนอนกินในรถทำไมดิฉันถึงมีรถเพราะอนุมัติตามกระบวนการคะ.

 • บ้าน อาคาร ที่ไหนราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท ยากจัง.

 • Somporn Wongaram

  คอนโดคาดว่าจะเสร็จธค.55แต่ติดน้ำท่วมทำให้ไม่เสร็จตามกำหนด ทางโครงการขอเลื่อน แล้วอดได้สิทธิ์ตรงนี้ เหรอ ขอขยายเวลาได้ไหม๊

 • งงข้อ ต้องไม่เคยใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินกู้ยืม เพื่อที่อยู่อาศัย ครับ
  มันอยู่ในประกาศอธิบดีข้อไหนเหรอครับ คือพอดีเคยใช้ชื่อกู้ร่วมกับแม่เพื่อสร้างบ้าน แต่บ้านเป็นของแม่ และได้นำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนภาษีระหว่างที่ผ่อนนั้น อย่างนี้ผมจะเสียสิทธิไปเลยหรือเปล่าครับ???

 • ผู้ชายกับสายน้ำ คนธรรมดาที่รักเธอ

  ติดอีตรงไม่เกินหนึ่งล้านนี่ล่ะคับ บ้านมือหนึ่งไม่เกินล้านนี่ หาได้แถวไหนหรอคับนอกจากเอื้ออาธรน่ะ เฮ้อ กู้ชพคมาซื้อบ้านยังได้เยอะกว่านี้อีก เวรกรรมจริงๆ

Leave a Reply