ถ้าใครตามเรื่องร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ… (ฉบับใหม่) ก็คงจะได้ยินมาบ้างว่าอาจมีการประกาศเลื่อนอีกรอบเพราะยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ

วันนี้เราขอรวบรวมบางประเด็นขบไม่แตกจากงานสัมมนาเจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสมาคมหอการค้าไทยถือเป็นการโยนโจทย์จากบรรดาผู้ประกอบการที่มีต่อความไม่ชัดเจนของร่างพรบ.ภาษีที่ดินฯฉบับนี้

ควรได้รับการ… ลักษณะที่ดิน
ยกเว้น ที่ดินตาบอด ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและถูกรดรอนสิทธิ์
ที่ดินที่ต้องรับภาระทางน้ำที่ไหลผ่าน
ลดหย่อน โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพิจารณา
หรือก่อสร้าง
ไม่ควรจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินส่วนกลางนิติบุคคล อาคารชุด
และสาธารณูปโภคในโครงการบ้านจัดสรร

คำถามอื่นๆ

  • ที่ดินเช่าเพื่อเกษตรกรรม คิดอัตราแบบไหน?
  • ที่ตินที่มีเจ้าของ แต่พอมีการบังคับใช้พรบ. ภาษีที่ดินฯ เจ้าของเริ่มทำเกษตรบางส่วน ควรจัดเก็บอัตราแบบไหน?

ข้อแนะนำ

  • แต่เดิมภาษีที่ดินโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ คำนวณจัดเก็บจากฐานค่าเช่าที่ผู้ประกอบการได้รับ ซึ่งค่าเช่านั้นมีขึ้นลง ตามสถานการณ์ ดังนั้นเงินเสียภาษีจึงจ่ายตามความเป็นจริง จากผลประกอบการที่หาได้ แต่ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฉบับนี้ จะจัดเก็บจากฐานตัวเลขมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดทำ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเสียภาษีสูงทุกปี และไม่สอดคล้องกับหลักความสามารถในการจ่าย (ability to pay)
  • ควรมีการจัดเก็บอัตราที่เป็น fixed rate เพื่อความสะดวกและลดอัตราภาษี โดยเฉพาะลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
  • ไม่ควรมีบทลงโทษจำคุก กรณีหรือการกระทำที่ไม่มีเจตนา