การเคหะแห่งชาติย้ำกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกือบทั้งหมด สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G คืบหน้า 31.28% ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2 – 4 เตรียมเสนอ คชก. ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ และลุ้นเข้า ครม. เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 31.28 % งานด้านโครงสร้างถึงชั้น 13 ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 – 4 อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (คชก.) ภายในเดือนธันวาคม 2560 ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีกำหนดพบปะกับผู้อยู่อาศัยเดิมที่จะย้ายเข้าไปเป็นกลุ่มแรกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 และจะลงตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G ภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้ 

สำหรับผลการสำรวจข้อมูลและมวลชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้อยู่อาศัยเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการจากเดิม 98.03% เพิ่มขึ้นเป็น 98.17% ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง เพราะเพียงหนึ่งเสียงในชุมชน มีผลต่อการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างมาก หากผู้อยู่อาศัยเดิมไม่เห็นด้วย ความสำเร็จของโครงการฯ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และหนึ่งเสียงในชุมชนจะทำให้เกิดการรวมพลังของเสียงอื่นๆ ที่จะตามมา ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติสามารถพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเดิมในชุมชนได้ ตามนโยบายการมีส่วนร่วมในชุมชนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเพื่อคนดินแดง