การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถมซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับพม.” เพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้กับคนไทยในปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการบ้านแลกบ้านยังคงเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่มีความสนใจต้องการขยายครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรมลด แลก แจก แถมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับพม.” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยในส่วนของขวัญการ ลดดอกเบี้ย เฉพาะเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มี 2 กรณีคือ กรณีแรกลูกค้าใหม่ที่ทำสัญญาเช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.5%
ซึ่งมีลูกค้าใหม่ทำสัญญาแล้ว 1,217 ราย และกรณีลูกค้าเก่าที่ค้างชำระหนี้ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับส่วนลดค่าปรับ 80% มีลูกค้าเก่ามาชำระหนี้ทั้งหมด 15,566 ราย คิดเป็นเงิน 2,406,610.80 บาท

สำหรับของขวัญ แลก คือ โครงการบ้านแลกบ้าน เปิดให้ลูกค้าเก่ามายื่นความจำนงแลกเปลี่ยนบ้านเก่ามาเป็นบ้านใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีราคาสูงกว่า โดยต้องเป็นโครงการที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับ       การเคหะแห่งชาติในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติและส่งมอบโครงการแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการบ้านแลกบ้าน จำนวน 126 ราย และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนของขวัญแจกแบบบ้านผู้สูงอายุ (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้แก่ แบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) และแบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งแบบบ้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที มีผู้ที่สนใจติดต่อขอรับแบบบ้านผู้สูงอายุจำนวน 933 ราย หากผู้ที่ต้องการแบบบ้านไม่สะดวกมาติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่การเคหะแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th ได้อีกทางหนึ่ง

และสุดท้ายของขวัญ แถมพิเศษ เฉพาะลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการพร้อมรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ปรากฏว่า มีลูกค้าให้ความสนใจซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติจำนวน 2,048 ราย    

“…การเคหะแห่งชาติต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจในโครงการที่อยู่อาศัยของ  การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนและเมืองให้มีคุณภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (..2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทยดร.ธัชพล กล่าวท้าย