พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 ให้กับนางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...)   จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไป เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี