ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 12.4%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า หมวดราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมี 5 รายการ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังคงเพิ่มขึ้นมากถึงประมาณ 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และยังคงเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต และภาคการขนส่งสินค้าโดยตรงทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าทุกประเภทสูงขึ้นจึงเป็นสาเหตุทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างในรายการต่าง ๆ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างใหม่ในช่วงเวลานี้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมาสูงขึ้น

ส่วนหมวดแรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ดูแผนภูมิที่ 1 – 2)

เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่า

1.หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ

 • งานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 29.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 63.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 2.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และอัตราค่าตอบแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 3.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ (ดูตารางที่ 1)

2.หมวดวัสดุก่อสร้าง

 • ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ)
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ)
 • เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึ้น5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 7%เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 (QoQ)
 • กระเบื้อง ราคาลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ)
 • สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ)
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 (QoQ)
 • วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) (ดูตารางที่ 2)