ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 12%

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นมากถึงประมาณ 35 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลทำให้ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศยูเครนและรัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแหล่งใหญ่ของโลก โดยสินค้าเหล็กจากทั้งรัสเซียและยูเครนมีส่วนแบ่งตลาดราว 14% ของการส่งออกสินค้าเหล็กทั่วโลก และรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเหล็กมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และญี่ปุ่น ในขณะที่ยูเครนเป็นประเทศส่งออกสินค้าเหล็กอันดับ 8 ของโลก การเกิดสงครามระหว่าง 2 ประเทศนี้จึงส่งผลต่อราคาสินค้าเหล็กเป็นอย่างมาก เพราะต้องสูญเสียแหล่งกำลังการผลิตเหล็กไป ทำให้สินค้าเหล็กขาดแคลน และปรับราคาสูงขึ้นในท้องตลาด ส่วนหมวดแรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ดูแผนภูมิที่ 1 – 2)

เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่า

1. หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ

 • งานนวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 28.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 64.5% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 2.9 % ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วน 3.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ (ดูตารางที่ 1)

2. หมวดวัสดุก่อสร้าง

 • ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • กระเบื้อง ราคาลดลงร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและลดลงร้อยละ -3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (ดูตารางที่ 2)

3. หมวดแรงงาน ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน