ก่อนหน้านี้ได้มีการโยนหินถามทาง เรื่อง เกี่ยวกับการปลดล็อกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้มากขึ้น เพื่อดึงเม็ดเงินบางส่วนมากระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีกระแสคัดค้านจากประชาชนมาโดยตลอด

อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ ในการประชุมของ ศศบ. วันนี้ ได้มีมติตีกลับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย ในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอัตราส่วนที่มากกว่า 49% ของเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันยังมีห้องชุดคงเหลือที่ต่างชาติสามารถถือครองได้
2.การขยายระยะเวลาในการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าบ้านจัดสรรจากเดิม 30 ปี เป็น 50 ปี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการผ่าน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 ได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
3.การให้สิทธิ์ชาวต่างชาติในการถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่

สำหรับข้อ 3 การให้ต่างชาติถือครองที่ดิน>> จะมีการพิจารณาการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในส่วนประเภทการลงทุน จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการดำรงทุน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกระบวนการตรวจพิจารณาร่างหลังจากที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการ คาดว่าว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และจะมีระยะเวลาเสนอ ครม. หลังมีนาคม 2565

ที่มา: https://www.prachachat.net/politics/news-847484