การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เร่งผลักดันจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติให้ความเห็นชอบ มุ่งเน้นการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (Post  – Finance) และการค้ำประกันสินเชื่อ (Mortgage Insurance) ด้วยวงเงินตั้งต้น 5,207 ล้านบาท ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ 17,076 ราย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนน้อยราย ประกอบกับคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่มีรายได้ประจำและหลักฐานการเงินเพียงพอ รวมถึงไม่มีศักยภาพในการชำระเงินคืนแหล่งเงินกู้ในระยะยาวได้ ซึ่งประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้มีจำนวนร้อยละ 30 – 40 ที่ยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ (ข้อมูลจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ) ทำให้พลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติจึงดำเนินโครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Housing Development Fund for the Low – Income)” ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (..2560 – 2579) เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และค้ำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งต่อให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 หลังจากนั้น จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับการดำเนินงานกองทุนฯ มี 2 กรณี คือ กรณีแรก การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (Post  – Finance) และกรณีที่สอง การค้ำประกันสินเชื่อ (Mortgage Insurance) ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ โดยมีสัดส่วนการดำเนินงานทั้งสองกรณีเป็นร้อยละ 90 : 10 ตามลำดับ ซึ่งได้กำหนดกรอบวงเงินตั้งต้น (Seed money) ไว้ที่ประมาณ 5,207 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายประมาณ 17,076 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การให้สินเชื่อ ประกอบด้วย ผู้กู้นั้นเข้าร่วมโครงการเช่าซื้อ หรือผู้ที่ได้มีการผ่อนชำระเงินดาวน์ที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติครบตามกำหนดแล้ว รวมถึงผู้กู้ที่เข้าร่วมโครงการเช่าเพื่อซื้อ และผู้กู้ที่เข้าร่วมโครงการออมก่อนกู้กับการเคหะแห่งชาติ