การเคหะแห่งชาติและโรงเรียนบ้านบางกะปิจัดพิธีส่งมอบงานก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (ด้านกายภาพ) โดยมี นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และนางชมจิต พงษ์เสมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นผู้รับมอบเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง เมื่อเร็วๆ นี้ ณโรงเรียนบ้านบางกะปิแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ

ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคามุงด้วยวัสดุ Metal Sheet 1 หลัง ขนาด 30 x 50 เมตร พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ให้กับโรงเรียนบ้านบางกะปิ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ บริเวณใกล้เคียงได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอาชีพ รวมถึงมุ่งเน้นการอยู่อาศัยเป็นครอบครัว การอยู่ร่วมกันในทุกวัย ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน โดยยึดหลัก บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน)  ซึ่งเป็นนโยบายของการเคหะแห่งชาติ 4.0 มุ่งเน้นการสร้างเมืองประชารัฐ 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านที่อยู่อาศัย มิติด้านสังคม และมิติด้านธุรกิจ